Rabobank Westland

KBO Kwintsheul

KBO/PCOB: om ouderen iedere week een gezellige soosmiddag te bezorgen. Men kan dan bridgen, klaverjassen, of gezellig een praatje houden en spelletjes doen. Met de feestdagen wordt er altijd een "speciaals" gedaan. Ook heeft de KBO leden afgevaardigd in veel overlegstructuren om de belangen van onze ouderen te behartigen? Denk hierbij aan Gemeente Westland, politieke organen, woningcorporaties, zorginstellingen en ziektekostenverzekeringen. Het KBO in Kwintsheul is de enige ouderenbond.

Bestedingsdoel

Eenzaamheid onder ouderen. Tot voor kort een onzichtbaar probleem dat dankzij TV programma's een gezicht heeft gekregen. De Katholieke Bond van Ouderen (KBO/PCOB) in Kwintsheul biedt ouderen al jaren diverse activiteiten, waarmee we helpen voorkomen dat zij in een sociaal isolement komen. Om deze activiteiten te bekostigen is geld nodig. Een deel hiervan komt voort uit de contributie van onze leden, maar helaas is dit niet toereikend voor alle activiteiten. Het KBO in Kwintsheul is de enige oude
Ga naar de website van KBO Kwintsheul
Resultaat:€ 1.199,71